Ubezpieczenie OC w podróży

Planując wakacje lub dłuższy urlop, warto pomyśleć o tym, jakie ubezpieczenie wykupić dla siebie i najbliższych. Poszczególne towarzystwa prezentują zróżnicowaną ofertę, którą będziemy mogli dostosować do naszych oczekiwań i potrzeb.


Planując wakacje lub dłuższy urlop, warto pomyśleć o tym, jakie ubezpieczenie wykupić dla siebie i najbliższych. Poszczególne towarzystwa prezentują zróżnicowaną ofertę, którą będziemy mogli dostosować do naszych oczekiwań i potrzeb. Wariant najtańszy w większości przypadków okaże się optymalny, tym niemniej zakres ochrony ubezpieczeniowej warto wyznaczyć z uwagi na miejsce i formy spędzania wolnego czasu.

Jedną z opcji, jaką należy rozważyć, jest wykupienie polisy OC w podróży. Obejmować będzie ona odpowiedzialność osoby ubezpieczonej wobec osób trzecich, które poniosły szkodę wskutek jej działań. Zakres tychże – o czym można przeczytać w formularzu OWU – dotyczy przede wszystkim czynności życia prywatnego, używania pojazdu niewymagającego rejestracji (rower, wózek), uczestnictwa w zdarzeniu drogowym w charakterze przechodnia czy opieki nad innymi osobami. Oznacza to, że świadczeniodawca (towarzystwo ubezpieczeniowe) ponosi ekonomiczną odpowiedzialność za świadome działania lub/i zaniechania ubezpieczonego.

Polisa OC na czas podróży jest dość specyficzna. Każdy klient zakładu powinien znać obwarowania występujące w umowie, gdyż to one określają warunki ewentualnego zadośćuczynienia poszkodowanym. I tak na przykład ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w czasie trwania podróży zagranicznej przez zwierzęta lub broń – będące własnością ubezpieczonego. Umową nie są także objęci bliscy ubezpieczonego. Świadczeniodawca może ponadto nie uwzględniać roszczeń, kiedy do zdarzenia doszło w wyniku umyślnego działania lub wyraźnego zaniechania. Są to oczywiście najczęściej pojawiające się wyłączenia – każda umowa może być skonstruowana w indywidualny sposób, dlatego tak ważne jest dokładne poznanie jej zapisów.

Do obowiązków osoby posiadającej ubezpieczenie OC w podróży należy natomiast niezwłoczne powiadomienie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji, a także zminimalizowanie, na ile się da to zrobić, negatywnych skutków zdarzenia, za które poszkodowany występuje z roszczeniem.

Ubezpieczenie OC w podróży nie wyłącza zatem z odpowiedzialności właściciela polisy. Wciąż podlega on kodeksowi cywilnemu i karnemu, a ponadto będzie musiał ponieść konsekwencje ze strony świadczeniodawcy, gdy okaże się, że rekompensata za wyrządzoną szkodę nie znajduje podstawy w szczególnych zapisach umowy.

Dowiedz się więcej: https://www.lu.pl/

Pozostałe teksty